О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
03. Nov 2023.

O B A V E Š T E Nj E O IZLAGANjU NA UVID DELA JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

Na osnovu čl. 5, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 20. i 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ("Službeni glasnik RS", broj 104/09 i 99/11), tač. 3, 8, 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (''Službeni glasnik RS“, br. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21,  90/21 i 16/22), Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike („Službeni glasnik“ RS, br. 95/2023) i Odluke o raspisivanju izbora za odbornike skupštine gradova i skupština opština u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br.95/2023), koji će se održati 17. decembra 2023. godine, Uprava Gradske opštine Savski venac daje

 

OBAVEŠTENjE

O IZLAGANjU NA UVID DELA JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

 

Obaveštavaju se građani Gradske opštine Savski venac da Uprava Gradske opštine Savski venac izlaže deo biračkog spiska za područje GO Savski venac na uvid građanima, tako da mogu izvršiti proveru da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni, kao i da mogu zahtevati upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska.

Uvid u birački spisak može se izvršiti neposredno svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 15,30 časova, u zgradi Gradske opštine Savski venac, ul. Kneza Miloša 69, na I spratu, kancelarija broj 18, pozivom na brojeve telefona 011/2061-719 i 011/2061-720, na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/ , kao i na sajtu Gradske opštine Savski venac www.savskivenac.rs u rubrici Uvid u birački spisak.

Potrebno je da građani donesu na uvid ličnu kartu ili drugu ispravu sa matičnim brojem, kojom dokazuju svoj identitet.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u birački spisak i zahtevanje promena u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao građani.

Preporučuje se da svi birači koji do 17.12.2023. godine, postaju punoletni, provere da li su upisani u birački spisak.

Upis birača u birači spisak po službenoj dužnosti i po zahtevu građana, kao i promene u biračkom spisku, vrše se prema mestu prijavljenog prebivališta birača do zaključenja biračkog spiska, 01.12.2023. godine u 24,00 časova, kada Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključuje birački spisak i utvrđuje ukupan broj birača u Republici Srbiji, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu na kojem se sprovodi glasanje.

Nakon zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana održavanja izbora, za sve promene u biračkom spisku nadležno je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Građani mogu, najkasnije do 25.11.2023. godine u 24,00 časova, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima, glasati prema mestu boravišta u zemlji. Ovaj zahtev se podnosi Upravi Gradske opštine Savski venac ako birač ima boravište (izabrano mesto glasanja) na njenoj teritoriji. U istom roku, birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

Broj: 013-4/2023

U Beogradu, 02. novembar 2023. godine

            

NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC 

Marijja Sušić                                                                                                                                  

 

 

uvid u birački spisak.pdf