Odeljenje za skupštinske poslove

Odeljenje za skupštinske poslove
kontakt telefon: 2061-774

Hadžić Dunja - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
E-mail: hadzicd@savskivenac.rs

Kuzmanović Predrag - savetnik - skupštinski poslovi

Odsek za poslove informisanja

 • Dukić Dragana - šef Odseka - samostalni savetnik
 • Opsenica Tanja – savetnik za poslove informisanja
 • Rošul Jovana  – savetnik za poslove informisanje
 • Pavić Vesna - viši referent - tehnički sekretar
 • Ćirić Svetlana -- viši referent - poslovi informisanja i administrativno-kancelarijski poslovi
 • Mirazčiev Marija - mlađi savetnik za poslove informisanja
 • Hrkalović Miloš – savetnik za poslove za Veće i Skupšinu
 • Nikodijević Marija - mlađi savetnik - poslovi informisanja
 • Ivanović Dušan - savetnik - poslovi za Veće i Skupšinu
 • Kalaver - Petrović Ana - savetnik - skupštinski poslovi
 • Petrinović-Đolović Jasna - savetnik za poslove za Veće i Skupšinu

Nadležnosti odeljenja za skupštinske poslove

Odeljenje za skupštinske poslove vrši sledeće poslove:

 • praćenja aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza od strane Skupštine Gradske opštine; 
 • prijema stranaka koje se neposredno obraćaju predsedniku / predsednici i zameniku / zamenici predsednika / predsednici Skupštine Gradske opštine i članovima / članicama Veća Gradske opštine; 
 • poslove protokola predsednika / predsednice i zamenika / zamenice predsednika / predsednice Skupštine Gradske opštine i članova / članica Veća Gradske opštine; 
 • koordinacije rada Gradske opštine u saradnji sa Gradom, organima Grada i Gradskim opštinama; 
 • informisanje javnosti o radu Skupštine Gradske opštine, njenih radnih tela, saveta i komisija i o funkcionisanju Uprave Gradske opštine; 
 • saradnje sa sredstvima javnog informisanja i staranja o javnom obaveštavanju o pitanjima od značaja za život i rad građana / građanki na svom području; 
 • pripreme normativnih akta koja se odnose na rad Skupštine i njenih radnih tela, 
 • davanja mišljenja o zakonitosti pravnih akata Skupštine Gradske opštine i Veća Gradske opštine; 
 • učestvuje u pripremi sednica i obradi akata usvojenih na sednicama Skupštine Gradske opštine i Veća Gradske opštine; 
 • evidencije o održanim sednicama, vrši administrativne i stručne poslove za odborničke grupe,  radna tela, komisije i savete; 
 • regulisanje statusnih prava odbornika / odbornica, izabranih, imenovanih i postavljenih lica;
 • vrši stručno-administrativne poslove za sekretara / sekretarku Skupštine i zamenika / zamenicu sekretara Skupštine
 • vrši stručno-administrativne poslove i koordinaciju poslova vezanih za pripremu informacija po zahtevima zainteresovanih lica a u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacija od javnog značaja;
 • davanja pravnih mišljenja Skupštini Gradske opštine i Veću Gradske opštine i vrši obradu opštih akata i materijala u vezi sa položajem Gradske opštine i drugih pitanja funkcionisanja sistema lokalne samouprave; 
 • praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
 • obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.