Odeljenje za opštu upravu

Odeljenje za opštu upravu - kontakt telefon 2061-712

Odsek za ljudske resurse

 • Perin Marina - savetnik za poslove upravljanja ljudskim resursima i ažuriranja biračkog spiska
 • Bojić Marko - savetnik za poslove upravljanja ljudskim resursima i ažuriranje biračkog spiska
 • Kadović Jelena - savetnik, poslovi postupanja po zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći
 • Mijajlović Marija - savetnik, pravni poslovi upravljanja ljudskim resursima
 • Valentić Jovana - mlađi savetnik - poslovi ažuriranja biračkog spiska i administrativni poslovi
 • Perić Jovana - mlađi savetnik - poslovi ažuriranja biračkog spiska i administrativni poslovi
 • Šašić Ankica - viši referent - poslovi ekspedicije pošte
 • Kučević Danilo - viši referent - poslovi ekspedicije pošte

Odsek za poslove pisarnice

 • Ognjanović Ljilja - šef Odseka za poslove pisarnice - samostalni savetnik
 • Rakočević Slađana - saradnik - poslovi automatske obrade podataka
 • Graovac Miroslava - viši referent - poslovi pisarnice i arhive
 • Stanimirović Radmila - viši referent - poslovi pisarnice i arhive
 • Maletić Snežana - viši referent - poslovi pisarnice i arhive
 • Bošković- Vučković Gordana - viši referent- administrativno-tehnički poslovi za lokalnog ombudsmana
 • Radonjić Radovan - viši referent - poslovi davanja obaveštenja građanima o radu Uprave gradske opštine
 • Ivana Borović - nameštenik - kurir
 • Vesna Maksimović - nameštenik - kurir

Nadležnosti odeljenja za opštu upravu

Odeljenje za opštu upravu vrši sledeće poslove:

 • poslove pisarnice i arhive;
 • priprema obrasce za podnošenje zahteva u Upravi Gradske opštine;
 • predlaže mere za bolju dostupnost uprave licima sa posebnim potrebama, kao i licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima/građankama;
 • na nivou Uprave predlaže mere i stara se o zaštiti podataka o ličnosti u skladu sa zakonom;
 • prati i ažurira izmene propisa kojima se utvrđuje naplata taksi i o tome obaveštava nadležne organizacione jedinice u Upravi;
 • izdavanje potvrda o životu i uverenja o izdržavanim licima za korisnike penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine;
 • evidentiranje i dostavljanje interne i eksterne službene pošte;
 • pružanje pravne pomoći građanima/građankama za ostvarivanje njihovih prava,
 • vođenje biračkog spiska;
 • stručne i administrativne poslove za sprovođenje izbora i referenduma;
 • izdavanje potvrda o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju;
 • u oblasti upravljanja ljudskim resursima obavlja stratešku, operativnu i administrativnu funkciju;
 • predlaže izradu i implementaciju strategije upravljanja ljudskim resursima, priprema planove iz svih oblasti upravljanja ljudskim resursima (kadrovski, planovi obuke, korišćenje godišnjeg odmora);
 • priprema unapređenja motivacije zaposlenih kroz predlaganje mera napredovanja i nagrađivanja;
 • praćenje kvaliteta i poboljšanje interne komunikacije kao i merenje zadovoljstva zaposlenih;
 • sprovođenje obuke za rukovodioce/rukovoditeljke u cilju usavršavanja tehnika rukovođenja;
 • predlaže izradu normativnih akata vezanih za sve segmente upravljanja ljudskim resursima;
 • organizacija i rukovođenje procedurom novog zapošljavanja i uvođenje novozaposlenih u posao;
 • vodi personalne i druge evidencije u skladu sa zakonom,
 • stara se o zaštitnoj i radnoj odeći, obući i opremi;
 • prati propise iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
 • obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.