Odeljenje za javne nabavke

Odeljenje za javne nabavke, kontakt telefon 2061-740
Janković Mirjana - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
E-mail: jankovicm@savskivenac.rs

 • Cvetković Ivana - savetnik - poslovi javnih nabavki
 • Lazarević Ranka - viši referent- administrativni poslovi u postupku javnih nabavki
 • Tanasković Bojana - viši referent- administrativno-kancelarijski poslovi
 • Živanović Svetlana - nameštenik - daktilograf

Grupa poslova za IT:

 • Milanović Dušan - savetnik - sistem inženjer
 • Stojnić Nemanja - savetnik - sistem inženjer
 • Kravljanac Nemanja - savetnik - poslovi protivpožarne zaštite i sistem inženjer

Nadležnosti odeljenja za javne nabavke

Odeljenje za javne nabavke vrši sledeće poslove:

 • poslove javnih nabavki u smislu Zakona o javnim nabavkama za potrebe Gradske opštine koji se odnose na:
 • planiranje javne nabavke;
 • sprovođenje postupka javne nabavke;
 • izrada konkursne dokumentacije;
 • izrada akata u postupku javne nabavke;
 • izrada ugovora o javnoj nabavci;
 • praćenje izvršenja javne nabavke kao i sve druge poslove koji su povezani sa postupkom javne nabavke;
 • saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki;
 • poslove formiranja, ažuriranja i rada sa bazama podataka za potrebe Uprave Gradske opštine u celini;
 • održavanja i razvoja jedinstvenog informacionog sistema za potrebe Gradske opštine;
 • stručne koordinacije, saradnje, organizacije i rada na uvođenju i korišćenju savremenih informacionih tehnologija;
 • stručnih konsultantskih usluga kod izbora hardvera, softvera i aplikativnih rešenja za potrebe Gradske opštine;
 • pružanja sistemske podrške korisnicima personalnih računara kao i koordinacija prilikom sistemskog održavanja;
 • poslove u vezi sa protivpožarnom zaštitom, kao i poslove bezbednosti i zaštite na radu zaposlenih u skladu sa zakonom;
 • praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
 • obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.