Odeljenje za projekte razvoja

Odeljenje za projekte razvoja, kontakt telefon 2061- 752
Nastić Vladimir - načelnik Odeljenja - samostalni savetnik
E-mail: nasticv@savskivenac.rs

Odsek za investicione projekte

 • Mrvić Milenko - šef Odseka - samostalni savetnik
 • Šekularac Jelena - mlađi savetnik - poslovi na investicionim projektima
 • Jovićević Danilo - mlađi savetnik - poslovi na investicionim projektima
 • Pavlović Maja - savetnik - za poslove na investicionim projektima
 • Aleksandar Damjanović - savetnik - za poslove na investicionim projektima
 • Oliver Česmadžiski - savetnik - za poslove na investicionim projektima

Odsek za komunalne delatnosti

 • Stijepčić Dušan - šef Odseka - samostalni savetnik
 • Mirković Tijana - savetnik - administrativni poslovi na projektima Kancelarije za mlade i zaštite životne sredine
 • Kostić Sanja - savetnik - poslovi mesne samouprave
 • Jovanović Duško - savetnik- poslovi mesne samouprave
 • Kapetanov Kristina - viši referent za administrativne poslove mesne samouprave
 • Jovašević Nikola - mlađi savetnik - poslovi mesne samouprave
 • Milenković Sanja - savetnik - pravni poslovi
 • Vejinović Nataša - saradnik - poslovi za turizam
 • Bojić Jasmina - saradnik - poslovi za turizam

Odsek za zajedničke poslove

 • Spasov Igor - savetnik - šef Odseka - samostalni savetnik
 • Milošević Miloš - savetnik za stručno-tehničke poslove za organizovanje prevoza službenim vozilima
 • Šćepanović Filip - savetnik za stručno-tehničke poslove za prevoz službenim vozilima
 • Damjan Blagojević - nameštenik - vozač motornog vozila
 • Lukić Nenad - viši referent za stručno- tehničke poslove za održavanje uređaja i opreme
 • Uzelac Golubica - nameštenik - poslovi davanja obaveštenja građanima

Nadležnosti odeljenja za razvoj

Odeljenje za projekte razvoja vrši sledeće poslove:

 • predlaže programe i sprovodi projekte razvoja Gradske opštine Savski venac;
 • stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje, u skladu sa aktima Grada,
 • učestvuje u izradi strategija Gradske opštine Savski venac, prati stanje i preduzima mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području;
 • pripreme predloga i sprovođenje akcionih i sanacionih planove od značaja za zaštitu životne sredine u skladu sa aktima Grada;
 • stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na području opštine;
 • koordinira rad sa turističkom organizacijom radi promovisanja turizma na području opštine;
 • prati stanje i stara se o održavanju (osim kapitalnog) dečijih vrtića i osnovnih škola;
 • predlaže projekte za izgradnju i održavanje sportskih objekata na području Gradske opštine;
 • predlaže mere za uređenje zelenih površina i dečijih igrališta i objekata javnog osvetljenja;
 • učestvuje u sprovođenju strategije i akcionog plana politike za mlade grada i koordinira rad Kancelarije za mlade;
 • obavlja poslove vezane za lokalni ekonomski razvoj i stručno-administrativne poslove vezano za evropske projekte;
 • poslove u vezi sa komunalnim problemima (vodovod i kanalizacija, telekomunikacije, toplifikacija, gasifikacija, javne i druge zelene površine, saobraćaj i prateći problemi, asfaltiranje, javna čistoća i elektroenergetska mreža) i u saradnji sa nadležnim organima Gradske uprave učestvuje u rešavanju problema građana/građanki na teritoriji Gradske opštine Savski venac;
 • stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Štaba za vanredne situacije Gradske opštine i u saradnji sa štabom učestvuje u planiranju aktivnosti na zaštiti i spasavanju, predlaže preventivne mere na otklanjanju mogućih uzroka, učestvuje u planiranju aktivnosti na sanaciji područja na teritoriji Gradske opštine Savski venac pogođenih elementarnim nepogodama (požara, poplava, klizište, zemljotres i sl.) i neposredno sarađuje sa drugim državnim organima i pravnim licima u pitanju zaštite i spasavanja;
 • poslove odbrane i izrade nacrta plana odbrane a na osnovu izvoda iz plana odbrane Republike Srbije i Grada Beograda;
 • praćenja i predlaganja mera za održavanje spomenika koji proglašen za kulturno dobro, spomen ploče ili skulpturalnog dela koje se nalazi na teritoriji Gradske opštine Savski venac;
 • stara se o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju nekategorisanih puteva;
 • stara se o izradi pečata, vodi evidenciju izrađenih pečata i zaposlenih koji su za njih zaduženi;
 • stručne i administrativne poslove u vezi sa mesnom samoupravom a radi zadovoljenja potreba i interesa stanovnika Gradske opštine Savski venac;
 • daje predloge predsedniku / predsednici Gradske opštine o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup poslovnog prostora u upravnoj zgradi i na drugim objektima datim na korišćenje Gradskoj opštini;
 • daje predloge predsedniku / predsednici Gradske opštine o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup prostora vraćenog na gazdovanje GO Savski venac;
 • poslove prevoza službenim motornim vozilima;
 • saradnje i koordinacije rada sa izvršiocima posla iz drugih organizacija koje za račun Gradske opštine vrše ugovorene poslove i usluge;
 • stara se o održavanju i servisiranju opreme (osim računarske) koje koriste organi Gradske opštine;
 • stara se o održavanju spoljnih delova objekata gde je organizovan rad Uprave i drugim objektima datim na korišćenje Gradskoj opštini (fasade, oluci, prozori, vrata i sl.);
 • praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
 • obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.