20. sep 2023.

Javni poziv za dostavljanje posebnih programa u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski venac za 2023. godinu

Komisija za sport i rekreaciju predlaže Predsedniku Gradske opštine Savski venac da na osnovu člana 10. Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski venac ("Službeni list grada Beograda, br. 105/16 i 118/16),a u skladu sa članom 137. Zakona o sportu (" Službeni glasnik" RS  10/16 ), raspiše:

Javni poziv za dostavljanje posebnih programa u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski  venac za 2023. godinu

Osnovne informacije

Gradska opština Savski venac će finansirati posebne programe kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u skladu sa članom 137. stav 1. tačka 15 Zakona o sportu ("Službeni glasnik" RS  10/16 ).

 

 1.  racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik jedinica lokalne samouprave i sportskih objekata u svojini jedinice lokalne samouprave kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta

 

Za oblast navedenu pod red. br. 1 visina obezbeđenih finansijskih sredstava za posebne programe kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski venac  je planirana u Odluci o budžetu GO Savski venac za 2023. godinu,  u ukupnom iznosu od 400.000,00 dinara.

Minimalan iznos za finansiranje programa iz gore navedenih oblasti je 10.000,00 dinara, a maksimalan iznos za finansiranje  programa  je 400.000,00 dinara.

 

Namena i visina sredstava

Sredstva za sufinansiranje posebnih programa u oblasti sporta planiranih Odlukom o budžetu opštine Savski venac za 2023. godinu, obezbeđena su na: razdeo 3, program 1301-Razvoj sporta i omladine,programska aktivnost 1301-0001-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, funkcija i 1301-002- Podrška predškolskom i školskom sportu , 810, ekonomska klasifikacija 481991,  u bruto iznosu od  400.000,00 dinara.

 

Gradska opština Savski venac će finansirati programe koji imaju za cilj:

 

 1.  stvaranje mogućnosti za afirmaciju većeg uključivanja građana u sportske aktivnosti, promocija zdravog stila života kroz organizovanje sportko rekreativnih programa i radionica

 

Kriterijumi koje podnosilac programa treba da ispuni:

Pravo podnošenja posebnog programa imaju organizacije u oblasti sporta koja imaju registrovano sedište na području Gradske opštine Savski venac ili na području Grada Beograda kao i Savez sportova Savski venac, shodno čl. 8 Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području  Gradske opštine Savski venac.

 

Uslovi koje podnosilac programa mora da ispuni:

        1.   da bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;

 1. da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drugačije određeno;
 2. da ima sedište na području  opštine Savski venac kada konkuriše za godišnji program  ili sedište na području grada Beograda kada konkuriše za posebne programe;
 3. da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
 4. da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje jednu godinu;
 5. da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe ;
 6. da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom, a koje su u vezi sa predlogom programa i u skladu sa Zakonom;
 7. da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa;
 8. da ima otvoren i aktivan dinarski podračun kod Uprave za trezor pri Ministarstvu finansija RS i da isti nije u blokadi.

 

Uslovi koje program mora da ispuni:

1. da bude besplatan za korisnike

 

Prijave programa  neće biti razmatrane  ukoliko:

    1. je podnosilac programa u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
    2. je podnosilac programa u blokadi poslovnog računa,u trenutku zaključivanja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja (uplate) budžetskih sredstava na račun,  ima poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
    3. je podnosilac programa u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću

 

Predlog programa mora da zadovoljava sledeće kriterijume:

-da doprinosi ostvarivanju potreba i interesa građana  u oblasti sporta na području opštine,  utvrđenog Zakonom;

- da je u skladu sa Zakonom o sportu, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji, Odlukom o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu i Odlukom o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski venac;

   •  da je od  interesa za  opštinu ;
   • da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
   •  da je u skladu sa uslovima, kriterijumima i ciljevima navedenim u javnom pozivu, kod    posebnih programa;
   • da se realizuje za na području opštine osim programa priprema i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima,
   •  da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
   •  da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora;
   • da je predviđeno fazno (u ratama) finansiranje programa

 

Način odobravanja programa i dodele sredstava

Postupak izbora posebnih sprovodi se u skladu sa Odlukom o zadovoljavanju potreba i interesa  građana u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski venac (Službeni list grada Beograda br. 105/16 i 118/16), i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski venac br.I- 03-06-7.666/16 od 13.12.2016.godine.  (oba dokumenta se nalaze u prilogu).

Sa nosiocem odobrenog programa Gradska opština Savski venac zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o sportu uz predhodno dobijenu saglasnost Pravobranilaštva opštine. Ukoliko se nosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

Konkursna dokumentacija koju treba dostaviti

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • propratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o organizaciji i predloženom programu (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) i koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje organizacije;

-  predlog programa podnet na utvrđenom aplikacionom formularu (Obrazac 3 - Predlog posebnog programa) čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

-  kopiju rešenja o registraciji;

- izjavu o partnerstvu ukoliko postoji takva vrsta saradnje (Izjava o partnerstvu treba   biti potpisana i dostavljena uz aplikacioni formular za sve ključne partnere na programu);

- kopiju godišnjeg izveštaja i završnog računa za prethodnu godinu i potvrdu o njegovom javnom objavljivanju;

-kopiju statuta;

- odluku o sufinansiranju programa ili potvrda namere o sufinansiranju programa

- potvrdu o  otvorenom namenskom računu u Upravi za trezor;

- izjavu da ne postoje prepreke iz člana 118. st. 4. i 5.  i čl. 133. st. 5. Zakona o sportu;

- odluku nadležnog organa nosioca programa o podnošenju predloga programa;

- CV realizatora programa;

 

Obrazac predloga programa i dokumentacija utvrđena je Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski venac br. I-03-06-7.666/16 od 13.12.2016.godine, i dostavlja se uz predlog programa koji mora  da bude popunjen i dostavljen u dva primerka, a obrazac predloga programa treba da bude dostavljen i u elektronskoj formi.

 

 

 

Rok za podnošenje posebnih programa je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno sa 27.09.2023. godine.

 

Dokumentacija se predaje na pisarnici u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu: Gradska opština Savski venac, Kneza Miloša 69, Beograd, Odeljenje za društvene delatnosti.

Predlog programa za koji je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir.

Prednja strana koverte sa predlogom programa mora sadržati sledeće podatke:

 1. Naziv - posebni program kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području opštine pod rednim brojem 1.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 2061-824, ili slanjem elektronske pošte na suboticn@savskivenac.rs   

 

 

U Beogradu 19.09.2023.   godine.