04. авг 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА КОЈА ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО САВСКИ ВЕНАЦ КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - 04.08.2023.

 04.08.2023.                                                                                                                            

                                                                                                                                        I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији ГО Савски венац, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања (у даљем тексту: Корисник), односно не односи се на објекте који су условни за становање, као ни на објекте код којих би се доделом Помоћи искључиво подигла енергетска ефикасност објекта.
Помоћ је бесповратна и одобрава се за набавку грађевинског материјала и опреме неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала и опреме износи до 800.000,00 динара, а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи 250.000,00 динара, по породичном домаћинству корисника.
Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији ГО Савски венац, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), изградњу/доградњу санитарног чвора, хидроизолацију зидова, уградњу/замену зидних и  подних  облога,  столарије,  фасаде, малтерисање  и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.
Опрема се искључиво односи на санитарни материјал, електро и водоводни материјал и бојлере за купатило/кухињу, а не односи се на набавку намештаја и електричних кућних апарата.
                                                                                                                          II    УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

    Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:
    1. избеглички статус и то:
- да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
    2. да имају боравиште/пребивалиште на територији ГО Савски венац;  
    3. да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве или у сусвојини или заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;  
    4. да је непокретност из тачке 3. уписана у катастру непокретности  као:
- непокретност која је преузета из земљишних књига или  
- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или  
- непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;  
    5. да је непокретност из тачке 3. уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
- забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта;  
- забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу;
 - друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
- забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;
    6. да непокретност из тачке 3. не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
    7. да од момента стицања избегличког статуса нису обновили, отуђили, поклонили или заменили, непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
    8. да не поседују у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3.;
    9. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
    10. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, а којим су решили или су могли да реше своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став 2 Правилника о раду Комисије за избор корисника помоћи у грађевинском материјалу и опреми за избеглице на територији ГО Савски венац (у даљем тексту: Правилник), осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 250.000,00 динара;  
    11. да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
    12. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
    13. да се непокретност из тачке 3. налази на територији ГО Савски венац или града Београда.   
Непокретност из тачке 3. која је уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, може бити предмет овог поступка, под условом да је иста у поступку легализације, односно озакоњења и да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња.