Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове
Контакт телефон: 2061-791
е-mail: inspekcija@savskivenac.rs

Којић Зорица - начелница Одељења - самостални саветник
E-mail: kojicz@savskivenac.rs

Крстић Душица - виши референт - административно-канцеларијски послови

Одсек комуналне инспекције

 • Стефан Ћетковић - самостални саветник - шеф Одсека комуналне инспекције
 • Прпић Сретна - саветник - комунални инспектор
 • Веселинов Милан - саветник - комунални инспектор
 • Вукашин Никшић - саветник - комунални инспектор
 • Ђековић Ивана – саветник - управно-правни послови

Одсек за извршење

Вучковић Алекса – млађи саветник за послове извршења

Надлежности одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове врши следеће послове:

 • врши инспекцијски надзор над спровођењем Закона о становању и одржавању зграда;
 • врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и прописа који се односе на обављање комуналних делатности;
 • врши инспекцијски надзор над извршавањем одлука о комуналном реду, условима и начину постављања привремених објеката на територији града Београда, условима и начину постављању баште угоститељског објекта на територији града Београд, оглашавању на територији града Београда, радном времену угоститељских објеката, радном времену занатства и трговине, држању домаћих животиња и кућних љубимаца, кућном реду у стамбеним зградама, одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода;
 • предлаже план извршења решења комуналне инспекције;
 • спроводи поступак извршења;
 • издаje потврдe из службене евиденције;
 • прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа;
 • обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове и складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општинe.