Одељење за озакоњење објеката

Одељење за озакоњење објеката
Контакт  телефон: 2061-732
E-mail: ozakonjenje@savskivenac.rs

Милић Славиша - начелник Одељења - самостални саветник
E-mail: milics@savskivenac.rs

Шарац Бојана - виши референт за административно-канцеларијске послове

Одсек за озакоњење објеката

 • Ђурашковић Драгана - самостални саветник за администартивно-техничке послове
 • Недић Миленко - саветник - управно-правни послови
 • Стакић Александар - саветник за управно-правне послове
 • Пиваљевић Невена - саветник - управно-правни послови
 • Илић Јадранка - саветник - за техничке послове
 • Ивановић Весна - намештеник - дактилограф

Надлежности одељења за озакоњење објеката

Одељење за озакоњење објеката врши следеће послове:

 • доноси решење о озакоњењу објеката до 400 m2 бруто развијене грађевинске површине и један примерак правоснажног решења о озакоњењу објекта доставља организационој јединици Градске управе надлежној за послове озакоњења објеката, у складу са одредбама  Закона о озакоњењу објеката;
 • води службену евиденцију о покренутим поступцима за озакоњење, као и о издатим решењима о озакоњењу и објављује их у електронском облику, који је доступан за јавност;
 • доставља елаборат геодетских радова и примерак правноснажног решења о озакоњењу органу надлежном за послове државног премера и катастра;
 • доставља коначна решења о озакоњењу објеката грађевинској инспекцији;
 • издаje потврдe из службене евиденције;
 • прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа;
 • обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове и складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општинe.