04. авг 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ КОЈА ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО САВСКИ ВЕНАЦ КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - 04.08.2023.

04.08.2023.

Помоћ је намењена интерно расељеним лицима кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена интерно расељеним лицима док су у расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, која имају пребивалиште/боравиште на територији ГО Савски венац, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: корисник), односно не односи се на објекте који су условни за становање, као ни на објекте код којих би се доделом помоћи искључиво подигла енергетска ефикасност објекта.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за набавку грађевинског материјала и опреме неопходног за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до 800.000,00 динара, а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи 250.000,00 динара, по породичном домаћинству корисника.

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова живота породичних домаћинстава корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији ГО Савски венац и то за: изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), изградњу/доградњу санитарног чвора, хидроизолацију зидова, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација, фасаде и друге радове неопходне за довршетак градње или адаптацију којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање. Опрема се искључиво односи на санитарни материјал, електро и водоводни материјал и бојлере за купатило/кухињу, а не односи се на набавку намештаја и електричних кућних апарата.

 

 

II УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

          Подносилац пријаве на Jавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1. да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;

2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији ГО Савски венац, у моменту објављивања Jавног позива;

3. да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини или у сусвојини/заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави; 

4. да је непокретност из тачке 3. уписана у катастру непокретности и то као:

- непокретност која је преузета из земљишних књига или 

- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или 

          - непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;  

5. да је непокретност из тачке 3. уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:

- забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта, 

- забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,

- друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и

- забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња; 

6. да непокретност из тачке 3. не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала и опреме непокретност оспособити за употребу и становање;

7. да нису обновили, отуђили, поклонили или заменили непокретност на територији АП Косова и Метохије или другој држави, а којом би могли безбедно да реше своје стамбене потребе;

8. да не поседују непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3.;

9. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

           10. да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став 2. Правилника о раду Комисије за избор корисника помоћи у грађевинском материјалу и опреми за породице интерно расељених лица на територији ГО Савски венац (у даљем тексту: Правилник) осим уколико су били корисници помоћи за набавку грађевинског материјала у висини до 250.000,00 динара; 

11. да не могу да користе непокретност коју поседују на АП Косову и Метохији;

12.да се непокретност из тачке 3. налази на територији ГО Савски венац или града Београда.